Naše ideály
— DOSTUPNÉ BYDLENÍ
Desetitisíce dnes chybějících bytů pro dostupné nájemní bydlení absolventů, rodin, ale i samoživitelů, seniorů a zdravotně postižených musí vzniknout s pomocí státu. To přinese úlevu v oblasti nájemního bydlení pro všechny. Chceme po vzoru západních zemí zavést daň z prázdného bytu, která by motivovala vlastníky byty pronajmout k bydlení. Byty mají sloužit lidem, nikoliv spekulantům.
— KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Klíčem k úspěchu je v dnešní době kvalitní vzdělání, znalost jazyků a schopnost čelit nástráhám moderního světa. Chceme zejména pomocí zdanění robotické práce i vyšších dotací ze státního rozpočtu financovat revoluční proměnu českého školství. Je potřeba zásadně rozšířit výuku cizích jazyků, podpořit studijní pobyty v zahraničí již na úrovni středních škol a intenzivně podporovat spolupráci českých škol a zahraničních firem. V neposlední řadě by si vzdělávací systém zasloužil i posílení výuky v oblasti moderních dějin, finanční a informační gramotnosti i kritického myšlení. Jsme proti zavádění školného na veřejných školách.
— ŠŤASTNÉ RODINY
Rodina je společenstvím, které určují hodnoty jako je láska, péče a respekt. Stát musí vytvářet takové podmínky, které umožní mladým lidem díky adekvátnímu hmotnému zabezpečení zakládat rodiny, starat se o výchovu svých dětí a efektivně skloubit osobní a pracovní život. Chceme zavést zálohované výživné a bezplatné obědy ve školách a školkách, což zajistí všem dětem plnohodnotné dětství a startovní pozici do úspěšného života. Našim cílem je úplné vymýcení dětské chudoby.
— ŠIRŠÍ EKOLOGICKÁ ETIKA
Zdroje, kterými disponuje Česká republika, Evropa i celý svět nejsou nevyčerpatelné. Nelze proto donekončena zvyšovat spotřebu a nedbat dopadů, které má lidská činnost na přírodu u nás a v zahraničí. Musíme omezit nenasytnost a nezodpovědnost nadnárodních korporací a států, které nehodlají sdílet společné úsilí civilizovaného světa na záchraně Země, a efektivně a především udržitelně využívat zdroje, která nám planeta dává. Díky tomu dokážeme předcházet devastaci přírody a krajiny, hlubokým sociálním krizím, hladu, nepokojům, válkám i nekontrolovatelné migraci.
— FÉROVÝ SOCIÁLNÍ STÁT
Není fér, aby nejbohatší banky a manažeři platili ze svého příjmů stejný díl na daních, jako platí běžní zaměstnanci a drobní živnostníci. Jsme pro zavedení progresivního zdanění fyzických a právnických osob, zavedení sektorového zdanění bank a pojišťoven a pro zrušení stropu na odvody do systému sociálního pojištění. Platí, že to, jak se stát dokáže postarat o ty nejpotřebnější, určuje jeho vyspělost. Chceme odstranit propast, která vzniká mezi městy a venkovem a mezi jednotlivými regiony České republiky. Naším cílem je sociální odstranění dluhové pasti, ve které se nachází nemalá část obyvatel naší země včetně těch nejmladších, a zajištění úspěšné budoucnosti pro generaci, která právě nyní vstupuje na pracovní trh. Chceme celoevropsky platnou záruku pracovního uplatnění mladých lidí a garanci toho, že studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách bude započítáváno jako náhradní doba důchodového pojistění. Odmítáme privatizaci důchodového systému.
— SPOLUPRACUJÍCÍ SVĚT
Stojíme na straně evropské integrace a sdílené odpovědnosti za zajištění mezinárodní bezpečnosti a spolupráce. Chceme, aby Česká republika byla plnohodnotným členem Evropské unie, Severoatlantické aliance, Organizace spojených národů a Mezinárodní organizace práce a spolupracovala se svými zahraničními partnery s cílem zajistit mír a bezpečnost ve světě, bojovat proti terorismu, daňovým únikům a dalším hrozbám pro pokojný a úspěšný rozvoj lidstva.