Připojili jsme se k celosvětové kampani proti daňovým úníkům
01.01.2019

Na celosvětové úrovni je zapotřebí zvýšit tlak na multimiliardáře a důsledněji kontrolovat jejich finanční aktivitu prostřednictvím vytvoření globálního finančního registru bohatství fyzických osob, který by spravoval Mezinárodní měnový fond a který by byl přístupný všem daňovým úřadům působícím na národní úrovni. Dále je nutné uvalit dvouprocentní globální daň na veškeré výnosy takto zapsaného majetku, a to až do chvíle, než bude řádně zdaněn. Současně musí svět vyvinout politický a ekonomický nátlak na daňové ráje a donutit je ke změně vnitrostátních právních předpisů. Za tímto účelem by mělo mezinárodní společenství na tyto země uvalit dovozní a vývozní sankce, které by kompenzovaly negativní externality jejich špinavého byznysu. 

Současně je nutné se neméně silně zaměřit i na nadnárodní korporace, které se často chovají jako právní osobnosti stojící nad zákonem. Je obzvláště třeba zvýšit jejich transparentnost, a to zejména zavedením povinné mezistátní výměny informací o jejich ekonomických aktivitách. Dále je nutné komplexně zdanit jejich globální zisk, v jehož rámci dochází k účelovým přesunům zisků mezi jednotlivými součástmi holdingů. Výše daňové povinnosti pro tyto korporace by měla být stanovována z celkové ekonomické aktivity a korporace by měly platit daně tam, kde dané zisky vznikly. 

Požadujeme zavedení solidárního zdanění korporací ve všech zemích světa, a to prostřednictvím zavedení minimální daně z příjmů právnických osob ve výši 25 %. Žádný stát by v budoucnu nesměl výši této daně snížit, ale pouze zvýšit. Státy by měly současně zrušit veškeré mezery v zákonech, které umožňují nadnárodním korporacím realizovat daňové úniky na úkor obyvatel jednotlivých zemí světa. 

Na úrovni České republiky jako Mladí sociální demokraté požadujeme zavedení těchto opatření: 

1. Důslednější právní ochrana těch, kteří jako součást zločineckých skupin nahlásí daňové úniky a podvody a spolupracují s úřady na jejich odhalování. 

2. Důraznější veřejné označení a odsouzení těch, kteří se vyhýbají placení daní či toto jednání usnadňují. 

3. Zakotvení zákazu daňových amnestií a individuálních prominutí daně. 

4. Bezvýhradná konfiskace veškerého nezdaněného majetku. 

5. Zavedení nepodmíněného trestu odnětí svobody jako jediného přípustného trestu za daňové podvody a úniky. 

6. Výraznější postih bank a poradenských společností, které zjednodušují daňové úniky a vyhýbání se placení daní. Zavedení drastických peněžních pokut pro banky a další společnosti včetně možnosti okamžitého odebrání licence k poskytování veškerých finančních služeb a zavedení zvláštních trestných činů spáchaných bankéři a konzultanty zapojenými do daňových úniků. 

7. Zavedení veřejnosti a transparentnosti daňových přiznání. 

8. Vytvoření zvláštní legislativní skupiny věnující se odstraňování mezer v oblasti daňového práva v České republice. 

9. Zavedení progresivní daně z příjmů právnických osob a zvýšení daně nejbohatším společnostem. 

10. Snížení daní z příjmů u zaměstnanců a snížení daně z přidané hodnoty. 

11. Navýšení investic do vzdělávání, zdravotnictví a boje s chudobou.