Konference o veřejné dopravě v Brně
07.02.2023

Na objednávku jihomoravské rady MSD tedy v rámci dlouhodobé koncepce proběhla další z řady akcí, na nichž se může veřejnost napříč politickými stranami i mimo ně seznámit s aktuálními trendy i riziky v oblasti (především veřejné) dopravy. Na četné žádosti těch, kteří se nemohli dostavit, teď přinášíme alespoň krátkou zprávu shrnující nejzajímavější informace, které na konferenci padly.

Konferenci zahájil předseda jihomoravské MSD Štěpán Ordoš, první – zhruba devadesátiminutové – vystoupení připravil místopředseda MSD Radim Botek.

Radim je jednatelem Zlínského spolku přátel dopravy, absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera v programu technologie řízení dopravy, vlastní také řidičský průkaz sk. D a drážní průkaz opravňující k řízení trolejbusu. Téma, kterému se věnuje, se dá označit jako „dopravní filosofie“, jedná se o obor komparující reálný provoz napříč městy a státy a vyvozující obecně platné závěry, jakými způsoby zajistit efektivní objednávku i realizaci dopravního procesu ve vztahu objednatel / provozovatel / uživatel. Představil Pascalův systém veřejné dopravy (Paříž, 17. století) a na etapách jeho rozvoje a zániku odhalil, že principy veřejné dopravy z technologického i společenského hlediska zůstaly dodnes stejné. Dále ukázal fiktivní městečko, které se potýká s nejčastějšími dopravními problémy českých obcí a požádal přítomné o myšlenky, jak optimalizovat veřejnou dopravu, aby se situace v modelu zlepšila. Na různých názorech přítomných pak demonstroval, jaké nápady využívané v současné době českými městy se ukazují jako scestné, a jaké naopak zdárně řeší aktuální urbanistické problémy měst. Přiblížil aktuální situaci ČR na světové mapě veřejné dopravy. Dále nastínil principy systematizace veřejné dopravy – městskou hromadnou dopravu, integrované dopravní systémy, celostátní a mezinárodní systém. Komplexně představil, jaké úkoly mají v dopravě politici, jakých nejčastějších chyb se dopouštějí a jaké zásadní kroky se od zvoleného politika – laika v dopravě – očekávají. Stejně tak nastínil, na co si zvolený zástupce občanů musí dávat pozor, neboť ve světě úředníků a dopravních odborníků se často může nechat zmást, jak to koneckonců známe z populárního britského seriálu.

Další vystupující již nebyli z řad Mladých sociálních demokratů. Jedná se o odborníky z různých stran či nestraníky, jejichž společnou vlastností je snaha upozorňovat na současné problémy české dopravy a řešit je s každým, kdo projeví vůli pomoct. Právě na půdě Mladých sociálních demokratů dostávají tito odborníci prostor, což vede jak k širšímu zájmu o MSD napříč politickou i nepolitickou veřejností, zároveň to však má i další dopad, a to spojování různých ideologií v rámci řešení problémů, které jsou s dopravou v Česku spojeny a jsou zcela nestranické. Jinými slovy, jedná se o snahu docílit u zástupců různých politických stran i hnutí základního přehledu o problematice, aby po zvolení nevstupovali do své funkce se zcela mylnými představami o fungování dopravy.

Tomáš Tužín, dopravní projektant a aktivista v oblasti zefektivnění údržby české železniční sítě, představil ve zhruba pětačtyřicetiminutovém vystoupení dvě témata. Prve ukázal stav současné české silniční sítě – postupy, jakými je budována vozovka, její vrstvy, rozdíly mezi stavebními technologiemi u dálnic, silnic I.-III. třídy či dalších komunikací. Následně vysvětlil, jaké technologické nedostatky působí stavu českých silnic konkrétní problémy a ukázal možnosti změn v technologii výstavby silnic. Upozornil na současný vnitřní dluh české silniční sítě, který je zhruba 1500 miliard Kč (48 % českých silnic je v nevyhovujícím až havarijním stavu). Představil problémy v oblasti financování české silniční sítě. Dále ukázal principy údržby železničních tratí, komparoval možnosti železnice a silnice a finanční potřeby pro rozvoj obojí infrastruktury. Doporučil konkrétní kroky, jak část silniční dopravy dostat na železnice a uspořit tak náklady za značné externality působené silniční dopravou. V závěru svého vystoupení předložil místní analýzu – informaci o stavu dopravní infrastruktury a veřejné dopravy v Jihomoravském kraji – a doporučil možnosti úprav specifické pro Jihomoravský kraj.

V závěru akce se kratšími vystoupeními představili ještě dva řečníci. Tadeáš Richter je dopravní aktivista, který připomínkuje chyby v objednávání základní dopravní obslužnosti krajskými správami. Obcím a občanům pomáhá s obranou vůči nespravedlnostem působeným chybami politiků. V současné době je velmi aktivní ve Středočeském kraji. Přítomným ukázal chyby krajského vedení a konkrétní dopady na veřejnost v jednotlivých obcích, představil možnosti úprav vedoucí ke kompromisu a udržení kvality dopravy a na závěr prozradil, jakými metodami na zvolené zástupce vyvíjejí tlak aktivisté, kteří nemají vyjma podpisů veřejnosti žádný oficiální mandát k vyjednávání.

Jiří Šípek, inspektor bezpečnosti práce v dopravě, pak přednesl důvody, proč v současné době i přes relativně vysoké ohodnocení zásadním způsobem chybí řidiči. Na demografickém vývoji ukázal, že se problém chybějících řidičů ignoruje již po několik dekád a jejich nedostatek již zhruba 20 let působí v oboru enormní množství přesčasů. Tím dochází k začarovanému kruhu, neboť každý nový zaměstnanec uvažující o povolání řidiče musí očekávat pracovní vytížení kolem 200 hodin měsíčně. Je potřeba také uvést, že velká část doby, kterou řidiči tráví v práci, se nepočítá do jejich pracovního fondu. Z toho důvodu je obvyklé, že reálně v práci stráví 280-300 hodin měsíčně.

Vzhledem k tomu, že doprava je pohonem ekonomického rozvoje státu, považujeme ji za klíčové téma. Akce pro širokou veřejnost, kde budou přednášející informovat o aktuálních výsledcích svého výzkumu, tedy budeme přinášet i nadále. Jsme opravdu rádi, že se pod naší záštitou scházejí odborníci napříč stranami, navíc i nestraníci. Nejlepší je, když jsou správná řešení distribuována napříč politickým spektrem a je na nich shoda.