Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP): Ohrožení demokracie a sociálního státu?

REZOLUCE MLADÝCH SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP):
Ohrožení demokracie a sociálního státu?

 

Mladí sociální demokraté podporují myšlenku sociálního státu a usilují o snižování příjmové nerovnosti a zvyšování kvality života napříč celou společností. Zároveň si s přihlédnutím k historickým zkušenostem našeho kontinentu velmi vážíme transatlantického partnerství. V souladu s těmito základními postoji nahlíží Mladí sociální demokraté i na jedno z nejdůležitějších obchodních jednání, která jsou v současnosti vedena – Transatlantické obchodní a investiční partnerství, TTIP. Hlavní ekonomické cíle této smlouvy mají také významný přesah i do oblasti pracovních, sociálních a lidských práv či ochrany zdraví a životního prostředí, což jsou oblasti primárního zájmu Mladých sociálních demokratů.

Mladí sociální demokraté bojují za demokracii, a proto vnímají proces vyjednávání smlouvy TTIP a stanovení mandátu pro vyjednávání o její podobě za nedostatečně transparentní. Jsme znepokojeni zejména velmi omezeným přístupem zákonodárců na evropské i národní úrovni k projednávaným materiálům, což podporuje domněnku, že je při vyjednávání dávána přednost lobbingu nadnárodních korporací před konzultacemi s volenými zástupci a občanskou společností.

Mladí sociální demokraté vítají snahu o harmonizaci standardů na evropské a americké straně. Musí však docházet výhradně k harmonizaci směrem ke kvalitativně vyšším standardům, a to tak, aby byly přínosem pro společnost na obou stranách Atlantiku. Současné indicie však naznačují, že např. snižování evropských standardů v potravinovém průmyslu za účelem harmonizace s normami platnými v USA či tlak na snížení amerických standardů regulace bankovního sektoru ze strany EU v kontextu jednání o TTIP již probíhají. Mladí sociální demokraté takové postupy rezolutně odmítají.

Mladí sociální demokraté považují liberalizaci obchodu a investic za přijatelnou pouze za předpokladu, že nedojde k odstranění či změkčení netarifních bariér, jejichž primárním účelem je ochrana sociálních, pracovních a lidských práv či ochrana životního prostředí. Zároveň považujeme za nutné zajistit spravedlivé rozdělení zisků z liberalizace obchodu napříč společností a nepřenechat je tak pouze nadnárodním korporacím a nenechat tak dále rozevírat příjmové nůžky mezi oběma kraji společnosti. Dostupné informace však v případě TTIP poukazují pouze na pravý opak námi prosazovaných představ. Hrozícím důsledkem liberalizace obchodu a investic na základě této dohody by tak bylo pouze zvýšení sektorové nezaměstnanosti a ztížení životní situace nízkopříjmových skupin obyvatel a rozšíření tzv. pracující chudoby na obou stranách Atlantiku.

Mladí sociální demokraté se domnívají, že systém řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím arbitráží, tzv. ISDS, by neměl mít místo v euroamerických vztazích. ISDS ohrožuje právo států svobodně a svrchovaně rozhodovat o svých vnitřních věcech, účinně regulovat rizika a patologické jevy. ISDS podkopává základní hodnoty v podobě principu nezávislosti, nestrannosti a zákonnosti soudce. S ohledem na vysoké náklady na arbitrážní řízení je ISDS užitečným nástrojem jen pro ekonomicky silné hráče, které v dnešním světě představují téměř výhradně nadnárodní korporace. V neposlední řadě představuje ISDS pro euroamerickou společnost výraznou překážku při zvyšování sociálních či environmentálních standardů v budoucnu. S ohledem na stávající nevýhodnou obchodně-investiční smlouvu mezi Českou republikou a USA, která zahrnuje rovněž arbitrážní řízení, požadují Mladí sociální demokraté její zásadní revizi či vypovězení. Koncept ISDS nepovažujeme za alternativu, která by současný stav dramaticky zlepšila. Pokud by však byl systém ISDS v euroamerickém prostředí zachován, měl by být vyjednán v jednotné, společensky odpovědné podobě, a to za celou EU a nikoliv bilaterálně mezi USA a národními státy.

Mladí sociální demokraté postrádají taktéž seriózní dopadové analýzy na oblast hospodářského vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, sociálních standardů či lidských a pracovních práv. Tyto analýzy by pak měly zohledňovat i multiplikační efekty, které mohou přinést paralelně vyjednávané či již vyjednané smlouvy (např. TPP, CETA, TISA).

Mladí sociální demokraté, v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, nyní odmítají smlouvu TTIP. Jsme proti zavádění neoliberálních doktrín jako i veškerých dalších politik bez adekvátního zhodnocení dopadů na všechny aspekty kvality života běžných lidí, demokratické principy a transparentní přístup k celé společnosti.


Znění rezoluce v češtině ke stažení zde.
Znění rezoluce v angličtině ke stažení zde.